Hulp op maat

De zorgcombinatie Samen Deskundig is er speciaal voor kinderen, jeugdigen en gezinnen met een intensieve, hoogcomplexe hulpvraag en zorgt voor specialistische hulp op maat. Bij het bieden van jeugdhulp wordt maximaal ingezet op de eigen kracht van de jeugdige en het gezin.

Brede deskundigheid

Op de achtergrond wisselen de organisaties kennis en kunde uit wat zorgt voor een sterke inhoudelijke en organisatorische basis met brede deskundigheid. Iedere organisatie draagt met zijn eigen specifieke expertise bij in het succes van Samen Deskundig.

Werkwijze

Onze werkwijze betreft een samenwerking tussen de specialisten van drie organisaties voor hoog complexe zorgvraagstukken voor jeugdigen*. Binnenkomende hulpvragen worden direct in een gezamenlijk casuïstiekoverleg besproken om van daaruit de beschikbare hulp snel en effectief in te zetten. Daarbij worden per domein direct afspraken gemaakt over de benodigde inzet, zodat er kan worden samengewerkt in één-gezin-één-plan. Je kunt hiervoor gebruik maken van het aanmeldformulier.

*Als de hulpvraag niet hoog complex is, dan gaat aanmelden via de reguliere aanmeldroute (op organisatieniveau)

Aanmeldformulier

Behandelingen

Alle ondersteuning van Samen Deskundig is erop gericht om jongeren op weg te helpen naar een zelfstandig leven. We werken aan een structurele oplossing door een veilige en rustige situatie te creëren. Samen Deskundig biedt behandelprogramma’s en intensieve begeleiding, gericht op ontwikkeling (perceel 3a). Denk daarbij aan de volgende jeugdhulp:

 • Multidisciplinaire diagnostiek op maat
 • Gezinsbehandeling en ambulante begeleiding in de thuissituatie
 • Intensieve behandeling op het orthopedagogisch kinderdagcentrum
 • Intensieve specialistische, psychiatrische diagnostiek en behandeling
 • Onderwijszorgarrangementen
 • Ouderschap bemiddeling trajecten als gevolg van scheiding
 • Omgangsbegeleiding – en interactie observatietrajecten

Wat is hoog complexe jeugdhulp?

Het is lastig om daar een eenduidig antwoord op te geven. Wel kunnen we aan de hand van meerdere kenmerken criteria bepalen waaraan voldaan moet worden om van hoog complexe zorg te kunnen spreken.

Kenmerken met betrekking tot de zorgvraag:

 • De problematiek van de cliënt en de omstandigheid waarin deze zich bevindt, hebben een nadrukkelijk nadelig effect op de voorspelbaarheid van het verloop van het traject en de kans op een duurzaam succes.
 • De zorgvraag van de cliënt is dusdanig individueel en cliënt-specifiek dat deze niet in algemene kenmerken te benoemen is. Daarnaast is sprake van een sector overstijgende zorgbehoefte, zoals J&O-, GGz-lvg en bijvoorbeeld verslavingszorg.
 • De doelstelling van hoog complexe zorg is altijd gericht op het stabiliseren/herstellen van de stoornis of situatie om zorg af te kunnen schalen naar het niveau van de jeugdprofessional, zo nodig gecombineerd met duurzame zorg.

Kenmerken met betrekking tot het zorgaanbod:

 • De zorg dient intersectoraal geboden te worden, dat wil zeggen door middel van een samenwerking tussen de verschillende sectoren binnen de Jeugdhulp.
 • Het betreft altijd intensieve behandeling, eventueel in combinatie met begeleiding, opvang en/of dagbesteding. Vormen van begeleiding zonder intensieve behandeling behoren daarmee niet tot de hoog complexe zorg.
 • Er dient beschikt te kunnen worden hoog specialistische expertise op alle disciplines. Het kunnen beschikken over intramurale capaciteit maakt onderdeel uit van het geheel.
 • De kosten voor het zorgtraject ontstijgen het hoogste tarief voor laagcomplex.

Randvoorwaarden:

 • Brede en integrale samenwerking tussen aanbieders komt tot stand in organisatie-overstijgende zorgarrangementen.
 • Nauwe samenwerking en afstemming met de lokale toegang komt tot uiting in een inhoudelijke betrokkenheid van de Jeugdprofessional en consulenten op andere onderdelen van het sociaal domein bij hoog complexe zorgarrangementen.
 • Op alle disciplines is sprake van een minimale zorginfrastructuur, waarbij het aanbod geen overlap kent, maar juist een aanvullende en versterkende functie ten opzichte van elkaar heeft.
 • Er is sprake van continue investering in behoud en ontwikkeling van expertise op alle disciplines.
 • Er is sprake van continue investering in verbetering van de dienstverlening en innovatie op basis van de visie en leidende principes van de regio West-Brabant West.
 • Contractering ondersteunt strategisch partnership tussen aanbieders en gemeenten.